< >
  ส่งให้เพื่อน
  จาก

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์

  เถ้าแก่น้อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

  พันธกิจ

  •     บริษัทฯจะผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
  •     บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านอาหารที่ตรงต่อความต้องการและชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้มากที่สุด
  •     บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่แปลกใหม่ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิด               ประโยชน์
  •     บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป
  •     บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

  เถ้าแก่น้อย

  หน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย


  โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น


  ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวสารและกิจกรรม