< >
  ส่งให้เพื่อน
  จาก

  ร่วมงานกับเรา

  • เจ้าหน้าที่การตลาด

  • รายละเอียดการทำงาน :-
     - ให้ข้อมูล, รับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กิจกรรมการตลาดต่างๆ
     - ประสานงานเพื่อส่งต่อข้อร้องเรียน ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการประสาน ติดตามจนจบ
      กระบวนการ
     - รับผิดชอบงานธุรการต่างๆของฝ่ายการตลาด เช่นจัดทำ PR สั่งซื้อสินค้า, ใบเบิกสินค้าในระบบ SAP
     - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในงานด้านการตลาด เช่น การเตรียมข้อมูลยอดขายจากระบบ SAP, เตรียมข้อมูล
      และนำเสนอจากข้อมูลการตลาดที่บริษัทมีให้
     - ประสานงานเพื่อสนับสนุนงานการตลาดอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   คุณสมบัติ :-
     - การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
     - มีประสบการณ์ด้านรับข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์, การใช้ระบบ SAP และคุ้นเคยกับการดึงและใช้ข้อมูล
       ของ Nielsen จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    

  • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • รายละเอียดการทำงาน : -  
        - ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
        - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆ และฝึกฝนทักษะทางการ sensory
        - จัดระบบเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าโรงงาน
        - รับเรื่องวิจัยจากลูกค้ารวมถึงการวิจัยที่กำหนดขึ้นเอง
        - ประสานงานกับ Supplier เพื่อขอตัวอย่างมาใช้ในการวิจัย
        - ควบคุมการทำงานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
        - ดูแลเอกสารในส่วนของการศึกษาอายุการเก็บสินค้า

   คุณสมบัติ : -    
        - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
        - มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
        - มีความรู้เรื่อง อย., Halal, กฎหมายอาหารไทยและต่างประเทศ 
        - มีความกระตือรือร้น มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
        - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  • เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

  • รายละเอียดการทำงาน : -   
        - จัดทำเงินเดือนพนักงานรายวัน-รายเดือนโดยใช้โปรแกรม Business Plus
       

   คุณสมบัติ : -   
        - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
        - มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
        - มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตุ และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงาน
        - สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        - สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานโรงงานนพวงศ์ ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้

  • ช่างซ่อมบำรุง

  • รายละเอียดการทำงาน  :-    
       - รับผิดชอบตรวจเช็คและทำการบันทึกการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
       - การซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเมื่อถูกร้องขอ
         จากฝ่ายต่างๆ 
       - ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานและการสรุปเอกสาร
         ต่างๆของงานซ่อมบำรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
         ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       
   คุณสมบัติ : -   

        - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล
        - ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบ Utility ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 1-3 ปีขึ้นไป
        - มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงาน
        - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • Application Developer/Senior Application Developer

  • รายละเอียดการทำงาน:    

   - วางแผนงานภายในแผนก,กำหนดนโยบายบริหารงานแผนก
   - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ทั้ง Internet และ Intranet ภายในองค์กร
   - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User
   ดูแลฐานข้อมูล Web Internet และ Intranet ของบริษัท
   - บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ กระจายงาน ที่เกี่ยวข้องกับแผนก
   - เป็นที่ปรึกษา และดูแลทีม Application Development ทีม Google Solutions และที่ปรึกษาด้านระบบ ERP ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
   จัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - จัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติ:    

        - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        - มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop, IIIustrator, Flash, Dreamwaver และ
          Microsoft OFFICE
        - การเขียนเว็บไซต์โดยภาษาต่างๆ เช่น PHP, JAVA, HTML, JAVA Scrips, Jquery, XML CSS และ
          AJAX
        - ระบบฐานข้อมูล PHP Mysql และสามารถใช้โปรแกรม Notepad ในการเขียนโปรแกรมได้
        - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว และรับผิดชอบในหน้าที่

  • หัวหน้าแผนกข้อมูลกลาง (คลังสินค้า)
  • รายละเอียดงาน  : -

        - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP กับเอกสาร ในการรับ การโอน การตัดจ่าย พร้อมสรุปข้อมูลเสนอหัวหน้างาน เพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงาน


   คุณสมบัติ  : -

   - ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าสำเร็จรูปอย่างน้อย 5 ปี
   - มีความรู้ในด้านการบริหารคลัง และระบบ ISO
   - มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี
   - หากมีประสบการณ์และสามารถใช้ Program SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
   - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถบริหารทีมงานได้
   - สามารถทำงานประจำที่โรงงานนพวงศ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
  • รายละเอียดงาน : -

         -  ตรวจสอบเอกสารหน้างานให้ถูกต้องแม่นยำและทันคามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย


   คุณสมบัติ : -

   - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สำหรับ จนท.ตรวจสอบสินค้า
   - ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปี ขึ้นไป
   - มีทักษะในการคำนวณ และหากผ่านงานด้านคลังสินค้า, งานขนส่ง หรือตรวจสอบสินค้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Checker)

  • เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
  • รายละเอียดงาน

   -จัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า เพื่อให้ทันกับเวลาภายใต้นโยบายบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

   คุณสมบัติ

   -วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
   -,มีทักษะในการขับรถยกอย่างน้อย 2 ปี และทักษะในการคำนวณ
   -มีประกาศณียบัตรรับรองการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • รายละเอียดงาน : - 

         - ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งสินค้าปัจจุบันและใหม่ในองค์รวม ตลอดจนร่วมวางแผนและดำเนินการการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงวางแผนส่งเสริมการตลาดตราสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายขายและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

   คุณสมบัติ  : -

   - ปริญญาตรี / โท  สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - ประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราสินค้าและการจัดกิจกรรมทางการตลาดในธุรกิจสินค้าอุปโภค/บริโภค(FMCG) อย่างน้อย 5 ปี
   - มีทักษะการวางแผน,การวิเคราะห์ข้อมูล,ความคิดสร้างสรรค์,การบริหารทีมงาน อย่างเป็นระบบ

  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
  • รายละเอียดงาน

   -ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด
   -ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
   -ดูแลระบบงานคุณภาพในฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
   -แก้ไข/ปรับปรุงข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
   -มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายวิศวกรรมตั้งแต่การคัดเลือก,การฝึกอบรม.แก้ไขปัญหา,การประเมินผลการปฏิบัติงาน,การให้คำปรึกษาแนะนำและการกระตุ้นให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
   -กำกับ ดูแล ติดตามงานความปลอดภัยงานระบบวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ

   คุณสมบัติ

   -ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
   -ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 10 ปี และดำรงตำแหน่งในระดับบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในอุตสาหกรรมอาหาร
    

  • หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้า

  • รายละเอียดงาน : -

        - ตรวจสอบยอดรับเข้า-จ่ายออก และตรวจสอบบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP
        - จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่
        - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   คุณสมบัติ : -

   -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   -  มีประสบการณ์ด้านข้อมูลคลังสินค้า หรือ Logistics 3 ปีขึ้นไป
   -  หากมีประสบการณ์และสามารถใช้ Program SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   -  สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
   -  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถบริหารทีมงานได้
   -  สามารถทำงานประจำที่โรงงานนพวงศ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้

  เถ้าแก่น้อย

  หน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย


  โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น


  ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวสารและกิจกรรม